Ruch Narodowy zawiadomił prokuraturę o szkalowaniu Polaków przez prezydenta Izraela

fot. Jan Bodakowski

Jak informuje Biuro Prasowe Ruchu Narodowego „Ruch Narodowy złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przypisywania Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie przez prezydenta Izraela Reuwena Riwlina”.

Swoje zawiadomienie Ruch Narodowy złożył do prok. Marcina Gołębiewicza (naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie). W imieniu Ruchu Narodowego zawiadomienie złożył lider Ruchu Narodowego Robert Winnicki.

W swoim zawiadomieniu poseł Winnicki stwierdził, że „W imieniu własnym, na podstawie art. 304 Kodeksu postępowania karnego (dalej jako „kpk”) zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa przez prezydenta Izraela Reuwena Riwlina polegającego na przypisywania Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie tj. o czyn określony w art. 55a § 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1575 z późn. zm., dalej jako „ustawa o IPN”) i wnoszę o ściganie sprawcy”.

W uzasadnieniu faktycznym do zawiadomienia Robert Winnicki napisał:

„Dnia 12 kwietnia 2018 r. prezydent Izraela Reuwen Riwlin wypowiedział w trakcie spotkania z prezydentem Polski Andrzejem Dudą w Krakowie słowa: “It is not for nothing that we call the extermination camps the extermination camps of the Nazis and their collaborators. There is no doubt that there were many Poles who fought the Nazi regime, but we cannot deny that Poland and Poles had a hand in the extermination.” Tłumaczenie tych słów brzmi następująco: „To nie przypadek, że nazywamy obozy śmierci obozami nazistów i ich kolaborantów. Nie ma wątpliwości, że było wielu Polaków, którzy walczyli z reżimem nazistów, ale nie możemy zaprzeczać, że Polska i Polacy przyłożyli rękę do eksterminacji.”

Wymienienie przez prezydenta Izraela zarówno Polski jak i Polaków jako tych, którzy jakoby dopomogli w eksterminacji ludności żydowskiej w niemieckich obozach koncentracyjnych w czasie Holokaustu oznacza, że Reuwen Riwlin przypisał narodowi polskiemu i państwu polskiemu odpowiedzialność za zbrodnie nazistowskie.

Dowodem wypowiedzenia owych słów jest obszerny komunikat prasowy rzecznika prezydenta Izraela rozesłany izraelskim mediom i opublikowany na stronie internetowej izraelskiego MSZ oraz napisane na jego podstawie artykuły prasowe ze stron dzienników „Haaretz” i „Times of Israel”. Pośrednim dowodem wypowiedzenia tych słów jest także brak ich zdementowania przez polskie lub izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych, mimo oburzenia opinii publicznej tymi wypowiedzianymi słowami.

Wnioskuję o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków – osób, które były świadkami wypowiedzenia tych słów tj. Prezydenta RP Andrzeja Dudę, ministra Krzysztofa Szczerskiego i ambasador Izraela Annę Azari”.

W uzasadnieniu prawnym do zawiadomienia Robert Winnicki stwierdził:

„Należy wskazać, że sprawca publicznie, umyślnie i zamiarze bezpośrednim dokonał naruszenia czynu przestępnego określonego w art. art. 55a § 1 ustawy o IPN, który stanowi, że:

„Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz.U. z 1947 r. poz. 367), lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości.”

W zakresie stosowania ustawy wobec sprawcy będącego cudzoziemcem wskazać należy, że na podstawie art. 55b ustawy o IPN w odniesieniu do wskazanego powyżej czynu przestępnego uregulowano zasadę odpowiedzialności sprawy bez względu na przepisy obowiązujące w miejscu popełnienia czynu zabronionego. W związku z tym, obowiązkiem organów ścigania jest podjęcie wszelkich możliwych przewidzianych prawem środków w celu ujęcia sprawcy w kraju pobytu.

Zachowanie sprawcy zasługuje na wszczęcie śledztwa, z uwagi na dyrektywy oceny społecznej szkodliwości czynu zabronionego, w szczególności rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, postać zamiaru oraz motywację sprawcy. Wskazać należy, że naruszonym przez sprawcę dobrem jest godność Narodu i Państwa Polskiego, któremu sprawca fałszywie przypisał odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez Niemców i III Rzeszę Niemiecką w czasie II wojny światowej. Bez wpływu na ocenę czynu sprawcy pozostać nie może bohaterska działalność Polskiego Państwa Podziemnego, setek tysięcy Polaków pomagających w ukrywaniu Żydów z narażeniem życia swojego i najbliższych, działalność Rady Pomocy Żydom ŻEGOTA, heroiczna misja rtm. Witolda Pileckiego (nazywanego „Ochotnikiem do Auschwitz”), działalność niosąca pomoc Żydom wielu wybitnych Polaków w niemieckich obozach zagłady w tym w szczególności św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbę. Mając na uwadze powyższe fakty, działalności czyn popełniony przez sprawcę zasługuje na szybkie i sprawne ściganie oraz surowy wymiar kary, także w ramach prewencji ogólnej i społecznym oczekiwaniom. Sprawca działał w celu świadomego i zamierzonego popełnienia czynu zabronionego w zamiarze bezpośrednim.

Na podstawie art. 45a ustawy o IPN właściwym organem do wszczęcia śledztwa jest prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.

W związku z powyższym zawiadomienie jest uzasadnione, a sprawne podjęcie ścigania sprawcy konieczne dla ochrony godności Narodu i Państwa Polskiego oraz prawdy historycznej”.

Jan Bodakowski

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Najpopularniejsze

Wszystkie prawa zastrzeżone. Możesz udostępniać treści portalu Lewy.pl w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie treści w części lub całości przez inne redakcje oraz serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Copyright © 2017 Fundacja Edukacja przez Media

Góra