O portalu

Lewy.pl to publicystyczno-informacyjny portal promujący wartości i analizujący absurdy postępu, lewacką „logikę” i świat antywartości.

Wydawcą portalu Lewy.pl jest Fundacja Edukacja przez Media. Fundatorem jest ks. Ryszard Halwa, pallotyn.
Redaktorem naczelnym portalu Lewy.pl jest ks. Ryszard Halwa. Portal redaguje zespół.
Wszelkie materiały prosimy wysyłać na adres redakcja(at)lewy.pl.

Portal Lewy.pl
ul. Nowolipie 9/11, lok. 75
00-150 Warszawa
tel./fax. (0-22) 831 28 06
e-mail: redakcja(at)lewy.pl

Dane wydawcy:
Fundacja Edukacja przez Media
ul. Ząbkowska 38a
03-735 Warszawa
nr KRS 0000449137
NIP 1132865074
TEKST JEDNOLITY STATUTU Fundacji Edukacja przez Media
Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1. Fundacja pod nazwą Fundacja EDUKACJA PRZEZ MEDIA
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ząbkowskiej 38A, 03-735, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Ryszarda Halwe, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Mirosława Stachyra, Notariusz w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 37 lok. 40, 00-873 Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r., repertorium A nr 5/2013
prowadzonej przez Notariusza Mirosławę Stachyra, Notariusz w Warszawie,
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Nr 21 poz. 97) oraz niniejszego Statutu

§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 4. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
§ 5. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.
§ 8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
§ 9. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
§ 10. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji oraz celów przez nią obranych.
§ 11. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i zakłady oraz przystępować do spółek i innych fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji

§ 12. Celami Fundacji są:
1. wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez tworzenie i prowadzenie wyspecjalizowanych przestrzeni medialnych;
2. udział w społecznym procesie wychowywania i kształcenia w wymiarze osobowym i wspólnotowym;
3. rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb profilaktyki zdrowotnej;
4. działalność na rzecz rozwoju różnorodnych form pozazawodowej aktywności społecznej;
5. udział w animowanych przez władze publiczne procesach rozwoju gospodarczego i społecznego.
§ 13. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie stron internetowych;
2. Prowadzenie portali internetowych;
3. Tworzenie i rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;
4. Prowadzenie żłobków, przedszkoli oraz szkół wyższych;
5. Organizację i prowadzenie szkoleń;
6. Współpracę z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi, non-profit oraz przedsiębiorcami;
7. Działalność reklamowa i wydawnicza;
8. Prowadzenie hoteli, hosteli oraz uzdrowisk.
§ 14. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowej pomocy, przeznaczonych na działalność stuatutową Fundacji odbywa się między innymi poprzez:
1. Prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach celów statutowych Fundacji;
2. Uczestnictwo w programach i projektach krajowych oraz grantach celowych;
3. Uczestnictwo w projektach unijnych i innych zagranicznych programach i grantach celowych;
4. Organizowanie zbiórek publicznych;
5. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
6. Ze składek fundatorów.
§ 15. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji

§ 16. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.000,00 zł, (słownie: dwa tysiące złotych zł).
oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
§ 17. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 18. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. Prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach celów statutowych Fundacji;
2. Subwencji dotacji osób prawnych oraz grantów;
3. Dochodów ze zbiórek publicznych;
4. Darowizn, spadków i zapisów;
5. Dochodu z majątku ruchomego i nieruchomego fundacji;
6. Odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych;
7. Ze składek fundatorów;
§ 19. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców i donatorów oraz obowiązującego prawa.
§ 20. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe oraz inne zobowiązania wynikające ze spadku.
§ 21. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), uzyskają tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

Rozdział IV
Organy Fundacji
Zarząd Fundacji
§ 22. Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 23. Zarząd Fundacji, zwany dalej również Zarządem, składa się z trzech (3) osób – członków Zarządu Fundacji, pełniących funkcje : prezesa Zarządu Fundacji, wiceprezesa Zarządu Fundacji, członka Zarządu Fundacji.
§ 24. Fundator powołuje i odwołuje członków Zarządu, wskazując osoby do pełnienia funkcji prezesa oraz wiceprezesa Zarządu Fundacji.
§ 25. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje wskutek, odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
§ 26. Fundator niezwłocznie powołuje w to miejsce nowego członka Zarządu.
§ 26. Ustanie członkostwa któregokolwiek z członków Zarządu nie wstrzymuje pracy Zarządu Fundacji, który, mimo zmniejszenia stanu osobowego, nadal zachowuje kompetencje oraz funkcjonuje wg zasad zapisanych w niniejszym statucie.
§ 27. Powołanie na członka Zarządu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy. Ustanie członkostwa jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy, albo ze zmianą warunków umowy o pracę, jeśli strony tak uzgodnią.
§ 28. Zarząd w szczególności:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
4. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
5. prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
§ 29. Zarząd nawiązuje stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji na warunkach zaakceptowanych przez Fundatora.
§ 30. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
Rada Fundacji
§ 31. Fundator może powołać Radę Fundacji, ustalając jej skład, uprawnienia i regulamin działania.
Sposób Reprezentacji

§ 32. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie dwaj członkowie Zarządu. Zarząd może działać przez pełnomocników umocowanych do określonych czynności na piśmie.
§ 33. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie czynności zwykłego zarządu, tzn. nie przekraczających kwoty 2000,00 PLN, może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

Rozdział V
Działalność Gospodarcza Fundacji

§ 34. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1. pkd 63.99.z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
2. pkd 63.11.z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
3. pkd 63.12.z – działalność portali internetowych;
4. pkd 63.91.z – działalność agencji informacyjnych;
5. pkd 60.10.z – nadawanie programów radiofonicznych;
6. pkd 60.20.z – nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
7. pkd 59.11.z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
8. pkd 59.12.z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
9. pkd 85.10.z – wychowanie przedszkolne;
10. pkd 85.59.b – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
11. pkd 85.31.c – licea profilowane;
12. pkd 85.32.b – zasadnicze szkoły zawodowe;
13. pkd 85.42.b – szkoły wyższe;
14. pkd 85.52.z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
15. pkd 85.60.z – działalność wspomagająca edukację;
16. pkd 85.20.z – szkoły podstawowe;
17. pkd 85.31.a – gimnazja;
18. pkd 85.59.a – nauka języków obcych;
19. pkd 47.91.z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
20. pkd 47.78.z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
21. pkd 47.99.z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
22. pkd 47.61.z – sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
23. pkd 47.63.z – sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
24. pkd 47.62.z – sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
25. pkd 47.19.z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
26. pkd 87.30.z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
27. pkd 87.10.z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
28. pkd 87.90.z – pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
29. pkd 46.90.z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
30. pkd 46.43.z – sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;
31. pkd 55.90.z – pozostałe zakwaterowanie;
§ 35. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej środki z 1/3 całości funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.
§ 36. Urzędowa zmiana zapisów w Polskiej Klasyfikacji Działalności, która czyniłaby nieaktualnym którykolwiek zapis z podanych wyżej, nie zmienia zakresu i rodzajów działalności gospodarczej możliwych do podjęcia, do których ten statut uprawnia Fundację.
§ 37. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.
§ 38. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
§ 39. Kierownictwo zakładu kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.
§ 40. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
§ 41. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VI
Zmiana Statutu
§ 42. Fundator może według swojego uznania dokonywać zmian w statucie Fundacji.
§ 43. Fundator może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania zmian w statucie.

Rozdział VII
Postanowienia Końcowe
Połączenie z inną Fundacją
§ 44. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 45. Połączenie nie może nastąpić, bez akceptacji Fundatora.
§ 46. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji.

Likwidacja Fundacji
§ 47. Fundacja ulega likwidacji jeżeli Fundator stwierdzi osiągnięcie celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 48. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek Fundatora.
§ 49. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

Pozostałe
§ 50. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Możesz udostępniać treści portalu Lewy.pl w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie treści w części lub całości przez inne redakcje oraz serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Copyright © 2017 Fundacja Edukacja przez Media

Góra